Типовий порядок економічного стимулювання  реалізації енергозберігаючих заходів на підприємствах житлово-комунального господарства

 

Цей Порядок визначає механізм економічного стимулювання реалізації енергозберігаючих заходів на місцевих підприємствах житлово-комунального господарства.

 

1. Основні терміни, використані в цьому Порядку, мають таке значення:

 

1) енергозберігаючі заходи – сукупність дій (організаційних, наукових, практичних, інформаційних), які спрямовані на раціональне  використання та економне витрачання первинної та перетвореної енергії і природних енергетичних ресурсів у житлово-комунальному господарстві та реалізуються з використанням технічних, економічних та правових методів;

 

2) місцева система економічного стимулювання енергозбереження – система організаційних, технічних, нормативно-правових, інших відносин між місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, місцевими підприємствами житлово-комунального господарства, енергосервісними компаніями, іншими учасниками економічного стимулювання цих підприємств до реалізації енергозберігаючих заходів, яка базується на багатосторонніх договірних засадах;

 

3) місцеві підприємства житлово-комунального господарства - суб'єкти господарювання, які виробляють, створюють, надають житлово-комунальні послуги на території даної адміністративно-територіальної одиниці (автономна республіка, область, район, місто, район у місті, селище, село);

 

4) фонд енергозбереження місцевого підприємства житлово-комунального господарства – спеціальний (цільовий) фонд підприємства, який має окремий рахунок (або субрахунок) у межах фінансових ресурсів підприємства, призначених для покриття витрат, пов’язаних з реалізацією інвестиційних енергозберігаючих заходів, передбачених місцевою програмою розвитку житлово-комунального господарства;

 

5) договір енергоефективного підряду – багатосторонній договір, за яким одна сторона (підрядник - енергосервісна компанія) бере на себе зобов'язання здійснити роботи з визначення, підготовки і реалізації енергозберігаючих заходів “під ключ” та забезпечити гарантоване за проектом досягнення економії паливно-енергетичних ресурсів і води, друга сторона (замовник – місцеве підприємство житлово-комунального господарства) відшкодовує вартість виконаних робіт повністю чи частково за рахунок досягнутої замовником економії коштів на оплату споживання паливно-енергетичних ресурсів і води, а третя сторона (місцевий орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування) гарантує належне фінансування цих робіт замовником;

 

6) енергосервісна компанія - суб’єкт господарювання, що здійснює енергозберігаючі заходи в рамках договору енергоефективного підряду повністю чи частково за рахунок власних, позикових або залучених коштів та забезпечує гарантоване досягнення економії паливно-енергетичних ресурсів і води протягом терміну реалізації енергозберігаючих заходів;

 

7) термін реалізації енергозберігаючих заходів - відрізок часу, визначений договором енергоефективного підряду, що розпочинається з дати початку реалізації енергозберігаючих заходів та закінчується на момент виконання сторонами умов договору;

 

8) кредитування енергозберігаючих заходів – довгострокове кредитування енергозберігаючих заходів під майбутні доходи, що має одержати місцеве підприємство житлово-комунального господарства та за рахунок яких забезпечуватиметься повернення кредиту, яке передбачає як оцінку заходів щодо їх фінансової самоокупності, так і практичної реалізації;

 

9) фінансування енергозберігаючих заходів за принципом зворотної фінансової допомоги - операції, пов'язані з наданням коштів з місцевого бюджету на умовах повернення, платності та строковості, в результаті яких з'являються зобов'язання перед місцевим бюджетом, та операції, пов'язані з поверненням цих коштів до бюджету;

 

10) механізм “револьверного” (поновлювального) фінансування енергозберігаючих заходів - механізм багаторазового використання коштів, що заощаджено за рахунок скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів і води, на реалізацію нових енергозберігаючих заходів;

 

11) економія паливно-енергетичних ресурсів (води) - розрахункова величина, яка визначається по підприємству в цілому, окремому цеху, дільниці, устаткуванню тощо як відносне скорочення витрат паливно-енергетичних ресурсів (води), що виявляється у зниженні їх питомих витрат на виробництво продукції, виконання робіт і надання послуг встановленої якості.

 

2. До енергозберігаючих заходів відносяться:

 

1) проведення енергетичних обстежень, розробка бізнес-планів енергозберігаючих заходів;

 

2) виконання проектно-конструкторських робіт з урахуванням завдань з енергозбереження;

 

3) закупівля, доставка, монтаж та введення в експлуатацію енергоефективного обладнання та матеріалів;

 

4) оснащення місцевих підприємств житлово-комунального господарства сучасними засобами обліку, контролю та управління використанням паливно-енергетичних ресурсів і води;

 

5) нормування обсягів споживання паливно-енергетичних ресурсів і води, моніторинг та перевірка досягнутого рівня енергозбереження;

 

6) здійснення програм реконструкції та модернізації місцевих підприємств житлово-комунального господарства, спрямованих на впровадження енергозберігаючих технологій та обладнання (тільки за наявності державної експертизи інноваційних та інвестиційних програм);

 

7) підготовка та перепідготовка кадрів, безпосередньо пов’язаних з реалізацією енергозберігаючих заходів.

 

3. Учасниками економічного стимулювання є місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, місцеві підприємства житлово-комунального господарства, енергосервісні компанії, виробники енергоефективного обладнання, фінансові установи тощо, кожен з яких самостійно приймає рішення про участь у економічному стимулюванні реалізації енергозберігаючих заходів на місцевих підприємствах житлово-комунального господарства.

 

4. Організаційні, технічні, нормативно-правові, інші відносини між учасниками економічного стимулювання реалізації енергозберігаючих заходів на місцевих підприємствах житлово-комунального господарства, що впорядковуються цим Порядком, базуються на договірних засадах та діють протягом терміну реалізації цих енергозберігаючих заходів.

 

5. Для економічного стимулювання енергозбереження утворюється місцева система економічного стимулювання енергозбереження, основним завданням якої є створення сприятливих умов для:

 

1) концентрації внутрішніх місцевих резервів та залучення інвестицій для фінансування енергозберігаючих заходів на місцевих підприємствах житлово-комунального господарства;

 

2) встановлення договірних відносин у сфері економічного стимулювання енергозбереження;

 

3) стимулювання матеріальної зацікавленості колективів і окремих працівників місцевих підприємств житлово-комунального господарства в енергозбереженні і впровадженні енергозберігаючих технологій та обладнання.

           

6. Місцева система економічного стимулювання енергозбереження утворюється за добровільними угодами між місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, місцевими підприємствами житлово-комунального господарства, енергосервісними компаніями, іншими учасниками економічного стимулювання енергозбереження.

 

7. Наміри щодо участі у місцевій системі економічного стимулювання енергозбереження закріплюються підписанням договору, де взяті на себе зобов’язання мають юридичну силу упродовж дії цього договору.

 

8. До складу місцевої системи економічного стимулювання енергозбереження входять:

 

1) місцева Спостережна рада з енергозбереження, яка діє відповідно до Положення про Місцеву спостережну раду з енергозбереження, що є невід’ємною частиною цього Порядку (додатком до нього);

 

2) місцевий спеціальний рахунок для фінансування енергозберігаючих заходів на місцевих підприємствах житлово-комунального господарства, який відкривається відповідно до Положення про спеціальний рахунок з енергозбереження місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, що є невід’ємною частиною цього Порядку (додатком до нього);

 

3) фонди енергозбереження на місцевих підприємствах житлово-комунального господарства, які створюються і діють відповідно до Положення про фонд енергозбереження місцевого підприємства житлово-комунального господарства, та наглядові ради цих фондів, які створюються на місцевих підприємствах житлово-комунального господарства відповідно до Положення про наглядову раду з енергозбереження місцевого підприємства житлово-комунального господарства, що є невід’ємними частинами цього Порядку (додатками до нього);

 

4) місцева (або залучена) енергосервісна компанія, яка створюється (залучається) за окремим рішенням місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування.

 

9. Напрями та конкретні заходи з економічного стимулювання енергозбереження визначаються місцевою програмою економічного стимулювання місцевих підприємств житлово-комунального господарства до реалізації енергозберігаючих заходів, погодженою з Національним агентством України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів (НАЕР), що є невід’ємною частиною (додатком) цього Порядку.

 

10. Порядок економічного стимулювання реалізації енергозберігаючих заходів на місцевих підприємствах житлово-комунального господарства, визначений місцевою програмою, ґрунтується на принципі взаємної фінансової відповідальності усіх учасників економічного стимулювання і передбачає компенсаційні виплати (відшкодування) збитків у разі невиконання прийнятих на себе зобов’язань.

 

11. Досягнутий рівень енергозбереження від впровадження енергозберігаючих заходів визначається на основі затверджених у встановленому порядку прогресивних норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів та води.

 

12. Економічне стимулювання реалізації енергозберігаючих заходів на місцевих підприємствах житлово-комунального господарства здійснюється за рахунок:

 

1) залучення коштів місцевих бюджетів (пільгове кредитування, компенсація позикового відсотка, надання субсидій, капітальних трансфертів тощо) за рахунок надходжень до місцевого бюджету або при перевиконанні показників по надходженнях до бюджету;

 

2) залучення фінансових, матеріальних, інтелектуальних ресурсів енергосервісних компаній, інших учасників до фінансування енергозберігаючих заходів з поверненням вкладених ними коштів повністю чи частково за рахунок отриманої економії паливно-енергетичних ресурсів та води;

 

3) підвищення ефективності використання власних ресурсів місцевих підприємств житлово-комунального господарства шляхом впровадження спеціального порядку реалізації самоокупних енергозберігаючих заходів, що забезпечують економію паливно-енергетичних ресурсів та води, яка гарантовано перевищує витрати на реалізацію цих заходів;

 

4) здійснення місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, дієвого управління та контролю за потоками грошових і капітальних активів, спрямованих на реалізацію енергозберігаючих заходів на місцевих підприємствах житлово-комунального господарства в межах створеної місцевої системи економічного стимулювання енергозбереження;

 

5) гарантування енергосервісним компаніям, іншим учасникам фінансування енергозберігаючих заходів погашення зобов’язань, пов’язаних з залученням інвестицій та позикових коштів в енергозберігаючі заходи на місцевих підприємствах житлово-комунального господарства за рахунок коштів, накопичених на спеціальному рахунку з енергозбереження місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування;

 

6) впровадження механізму “револьверного” (поновлювального) фінансування енергозберігаючих заходів;

 

7) встановлення (регулювання) на період дії відповідної місцевої програми рівня цін та тарифів на житлово-комунальні послуги, що забезпечують відшкодування витрат на здійснення інвестицій, залучених в енергозберігаючі заходи;

 

8) встановлення підвищених норм амортизації основних фондів місцевих підприємств житлово-комунального господарства (на рівні не менш як 15% річних);

 

9) оснащення засобами обліку та регулювання споживання паливно-енергетичних ресурсів та води;

 

10) матеріального стимулювання колективів та окремих працівників місцевих підприємств житлово-комунального господарства за ефективне використання та економію паливно-енергетичних ресурсів, води, впровадження раціоналізацій.

 

11) популяризації економічних, екологічних та соціальних переваг енергозбереження, залучення громадськості та підвищення освітнього рівня у цій сфері.

 

13. Джерелами фінансування енергозберігаючих заходів на місцевих підприємствах житлово-комунального господарства є:

 

1) власні кошти місцевих підприємств житлово-комунального господарства відповідно до програм їх розвитку, затверджених місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування в порядку, встановленому законом;

 

2) фінансування на умовах повернення (за принципом зворотної фінансової допомоги) та цільове фінансування з місцевого бюджету;

 

3) інвестиційні кошти та матеріальні ресурси енергосервісних компаній;

 

4) заохочувальні кредити виробників енергоефективного обладнання і матеріалів (товарні кредити);

 

5) консолідовані кошти інших місцевих підприємств та організацій - споживачів житлово-комунальних послуг, залучених на основі окремих угод;

 

6) іноземні інвестиції;

 

7) кошти фізичних і юридичних осіб, залучені шляхом приватизації місцевих підприємств житлово-комунального господарства, їх передачі в управління, оренду, концесію;

 

8) кредити комерційних банків;

 

9) гранти, технічна допомога міжнародних організацій, благодійні внески;

 

10) інші надходження, не заборонені законодавством України.

14. Розмір видатків місцевого  бюджету на фінансування енергозберігаючих заходів визначається за статтею “капітальні вкладення” бюджету розвитку місцевого  бюджету та перераховуються безпосередньо місцевим підприємствам житлово-комунального господарства і використовуються для фінансування енергозберігаючих заходів, які включено до місцевої програми розвитку житлово-комунального господарства. 

 

15.       Місцеві підприємства житлово-комунального господарства перераховують обумовлену в договорі енергоефективного підряду частку економії коштів, досягнутої на підприємствах внаслідок впровадження енергозберігаючих заходів, на спеціальний рахунок з енергозбереження місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, але не більшу за розмірами перерахованих видатків місцевого бюджету.

 

16. Розподіл накопичених на спеціальному рахунку коштів місцевого бюджету між місцевими підприємствами житлово-комунального господарства, а також контроль за їхнім цільовим використанням здійснюються розпорядником коштів за погодженням з місцевою Спостережною радою з енергозбереження в порядку, що затверджується рішенням відповідного місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування.

 

17. Залучення енергосервісних компаній до реалізації енергозберігаючих заходів здійснюється на умовах, що надають місцевим підприємствам житлово-комунального господарства додаткові переваги перед іншими можливими формами фінансування енергозберігаючих заходів, а саме:

 

1) енергосервісна компанія інвестує власний капітал в енергозберігаючі заходи та бере на себе частку витрат на їхню реалізацію;

 

2) енергосервісна компанія забезпечує та гарантує своїм власним капіталом прибутковість енергозберігаючих заходів;

 

3) місцеві підприємства житлово-комунального господарства сплачують вартість обладнання та послуг енергосервісної компанії частинами протягом терміну, обумовленого договором енергоефективного підряду, і виключно за рахунок коштів, вже отриманих від економії паливно-енергетичних ресурсів та води.

 

18. Залучення зі сторони або створення власної місцевої енергосервісної компанії, котра як генеральний підрядник відповідає за кінцеві результати впровадження самоокупних енергозберігаючих заходів власними коштами, є обов’язковим елементом місцевої системи економічного стимулювання енергозбереження.

 

19. Якщо залучена або власно створена енергосервісна компанія не має достатнього капіталу та/або повноважень для виконання своїх функцій в повному обсязі, місцевий орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, місцеві підприємства житлово-комунального господарства та така енергосервісна компанія укладають тристоронній договір енергоефективного підряду на реалізацію енергозберігаючих заходів, при цьому енергосервісна компанія гарантує місцевим підприємствам житлово-комунального господарства, що досягнута економія паливно-енергетичних ресурсів і води буде достатньою, щоб покрити всі витрати на реалізацію цих заходів, а місцевий орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування забезпечують залучення необхідних фінансових ресурсів на засадах співфінансування.

 

20. Експертиза енергозберігаючих заходів:

 

1) проведення експертизи енергозберігаючих заходів щодо включення до місцевої програми розвитку житлово-комунального господарства є обов'язковим;

 

2) експертиза запропонованих енергозберігаючих заходів щодо визначення їх доцільності та ефективності здійснюється місцевою Спостережною радою як невід’ємних складових стратегічних планів розвитку місцевих підприємств житлово-комунального господарства;

 

3) порядок та терміни здійснення експертиз, у тому числі для підтвердження досягнутого рівня економії паливно-енергетичних ресурсів та води, узгоджуються місцевими підприємствами житлово-комунального господарства з енергосервісними компаніями на етапі укладання договорів енергоефективного підряду;

 

4) проведення попереднього енергетичного обстеження для визначення фактичних обсягів споживання паливно-енергетичних ресурсів та води на момент укладання договорів енергоефективного підряду і обґрунтування висновків щодо рівня підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів та води є обов’язковим;

 

5) витрати на проведення енергетичних обстежень є обґрунтованими і зараховуються до витрат спеціального рахунка фонду енергозбереження місцевих підприємств житлово-комунального господарства на реалізацію енергозберігаючих заходів.

 

21. Контроль за результатами економічного стимулювання:

 

1) контролю підлягають правильність та ефективність використання коштів на здійснення енергозберігаючих заходів, відповідність досягнутих результатів їх впровадження висновкам попереднього енергетичного обстеження;

2) контроль здійснюється місцевою Спостережною радою з енергозбереження. Порядок здійснення контролю узгоджується з місцевими підприємствами житлово-комунального господарства на етапі укладання договорів енергоефективного підряду.

 

22. Порядок матеріального стимулювання колективів місцевих підприємств житлово-комунального господарства:

 

1) матеріальне стимулювання трудових колективів і окремих працівників місцевих підприємств житлово-комунального господарства за ефективне використання паливно-енергетичних ресурсів та води здійснюється відповідно до наказу Державного комітету України з енергозбереження та Міністерства економіки України від 21.06.2000 №47/127 “Про затвердження Положення про матеріальне стимулювання колективів і окремих працівників підприємств, організацій та установ за економію паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві” шляхом преміювання у межах встановленої в договорі енергоефективного підряду частки вартості зекономлених паливно-енергетичних ресурсів та води, але не більше 15% цієї вартості;

 

2) підставою для матеріального стимулювання трудових колективів і окремих працівників місцевих підприємств житлово-комунального господарства є розрахунок вартості зекономлених паливно-енергетичних ресурсів та води, який базується на затверджених у встановленому порядку питомих нормах витрат паливно-енергетичних ресурсів. Розрахунок проводиться за даними бухгалтерського обліку спожитих  паливно-енергетичних ресурсів і води з використанням допоміжної інформації та даних оперативного обліку в підрозділах підприємства;

 

3) матеріальне стимулювання працівників місцевих підприємств житлово-комунального господарства здійснюється за наявності фактичної економії паливно-енергетичних ресурсів та води у виробничих підрозділах, розрахованої методом визначення різниці між питомими нормами витрат до і після впровадження енергозберігаючих заходів, незалежно від економії або перевитрат паливно-енергетичних ресурсів та води у цілому по підприємству;

 

4) до 15% коштів, передбачених для матеріального стимулювання виробничих підрозділів за економію паливно-енергетичних ресурсів та води, можуть бути направлені керівником місцевого підприємства житлово-комунального господарства на преміювання працівників апарату управління за проведення організаційно-технічних заходів, які сприяли зниженню енергоємності послуг, продукції і втрат паливно-енергетичних ресурсів та води.

 

 

 

ДОДАТКИ

до типового Порядку економічного стимулювання

реалізації енергозберігаючих заходів на підприємствах

житлово-комунального господарства

 

 

ДОДАТОК 1.  Рекомендоване типове Положення про Місцеву спостережну раду з енергозбереження

 

1. Місцева спостережна рада з енергозбереження (далі - Спостережна рада) створюється за рішенням місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування як консультативно-дорадчий орган, який у межах, наданих цим Положенням, координує діяльність всіх інших учасників місцевої системи економічного стимулювання енергозбереження.

2. Перелік повноважень Спостережної ради визначає місцевий орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування. Спостережна рада діє в межах цих повноважень, є підзвітною і підконтрольною місцевому органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування.

3. Спостережна рада сприяє місцевим органам виконавчої влади, органу місцевого самоврядування у проведенні ефективної політики з залучення капітальних вкладень (інвестицій) в енергозберігаючі заходи на місцевих підприємствах житлово-комунального господарства, у тому числі шляхом погашення зобов’язань підприємств із залучених інвестицій в енергозбереження, надання податкових пільг, субсидій, сприяння укладанню угод з енергосервісними компаніями на фінансування енергозберігаючих заходів та створенню фондів енергозбереження на місцевих підприємствах житлово-комунального господарства тощо.

4. Спостережна рада у своїй діяльності керується чинним законодавством України, рішеннями місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, цим Положенням та Порядком економічного стимулювання реалізації енергозберігаючих заходів на місцевих підприємствах житлово-комунального господарства, що затверджені рішеннями цього органу.

5. Місцева спостережна рада:

1) Розробляє та подає на розгляд місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування пропозиції щодо запровадження механізмів економічного стимулювання реалізації енергозберігаючих заходів на місцевих підприємствах житлово-комунального господарства для розвитку економічного потенціалу даної адміністративно-територіальної одиниці;

2) Надає допомогу місцевим підприємствам житлово-комунального господарства у створенні фондів енергозбереження, погоджує їх Положення, затверджує склад і регламент роботи наглядових рад фондів, аналізує і спрямовує їхню діяльність;

3) Встановлює порядок і терміни подання місцевими підприємствами житлово-комунального господарства запитів на фінансування енергозберігаючих заходів з місцевого бюджету, здійснює експертизу та проводить конкурсний відбір наданих запитів;

4) Спільно з місцевим фінансовим управлінням (або управлінням житлово-комунального господарства) готує бюджетні запити з відповідними обґрунтуваннями обсягів бюджетних коштів, необхідних для реалізації енергозберігаючих заходів на місцевих підприємствах житлово-комунального господарства та подає їх на розгляд місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування;

5) Здійснює моніторинг за перерахуванням і цільовим використанням бюджетних коштів для реалізації енергозберігаючих заходів на місцевих підприємствах житлово-комунального господарства, сприяє виконанню зобов'язань органів місцевої виконавчої влади, органів місцевого самоврядування у сфері економічного стимулювання енергозбереження;

6) Узгоджує пропозиції місцевих підприємств житлово-комунального господарства і енергосервісних компаній щодо розподілу економії коштів від реалізації енергозберігаючих заходів та подає на затвердження відповідному місцевому органу виконавчої влади, органів місцевого самоврядування договори енергоефективного підряду;

7) Узгоджує порядок та обсяги перерахування коштів, що зекономлено місцевими підприємствами житлово-комунального господарства внаслідок реалізації енергозберігаючих заходів, на спеціальний рахунок місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування (місцевого фінансового управління або управління житлово-комунального господарства) для фінансування енергозберігаючих заходів на місцевих підприємствах житлово-комунального господарства, узгоджує доручення та здійснює контроль за подальшим цільовим використанням накопичених на рахунку коштів;

8) Узгоджує пропозиції місцевих підприємств житлово-комунального господарства і енергосервісних компаній щодо внесення в договори енергоефективного підряду змін, які відбуваються протягом терміну реалізації енергозберігаючих заходів;

9) Визначає порядок, форму та графік звітності місцевих підприємств житлово-комунального господарства за використання коштів місцевого бюджету та власних фондів енергозбереження, їх відповідності встановленим призначенням та запланованим результатам економії паливно-енергетичних ресурсів та води;

10) Здійснює контроль за своєчасними розрахунками місцевих підприємств житлово-комунального господарства з місцевим бюджетом, енергосервісними компаніями та іншими інвесторами;

11) Подає на розгляд місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування звіти про ефективність використання коштів місцевого бюджету на енергозберігаючі заходи, що включено до місцевої програми розвитку житлово-комунального господарства.

6. Спостережна рада має право:

1) Залучати спеціалістів структурних підрозділів відповідних місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та місцевих підприємств житлово-комунального господарства для розгляду питань, що належать до їх компетенції;

2) Одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та місцевих підприємств житлово-комунального господарства інформацію, документи, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на Спостережну раду завдань.

3) Погоджувати видатки, які здійснює місцевий орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування на використання коштів місцевого бюджету та коштів спеціального рахунку для фінансування енергозберігаючих заходів, які передбачені місцевою програмою розвитку житлово-комунального господарства.

7. Структура Спостережної ради та прийняття рішень:

1) До складу Спостережної ради входять голова (заступник голови) місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, заступник голови, відповідальний секретар та члени ради. До складу Спостережної ради входять також представники місцевих підприємств житлово-комунального господарства та територіальної громади. Персональний склад Спостережної ради затверджує місцевий орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування;

2) Головує на засіданнях Спостережної ради її голова, а у разі його відсутності – заступник голови. Засідання ради є правомочним, якщо на ньому присутня не менш як половина її складу. Рішення Спостережної ради приймаються більшістю присутніх на засіданні і оформлюються протоколом, який підписується головуючим. За умови рівності голосів вирішальним є голос головуючого;

3) Рішення ради, прийняті в межах її компетенції, є обов'язковими для розгляду відповідними місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та місцевими підприємствами житлово-комунального господарства, які створюють фонди енергозбереження;

4) Засідання ради проводяться по мірі необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

8. Голова Спостережної ради:

1) Керує діяльністю ради, несе персональну відповідальність за виконання покладених на неї завдань, визначає функції та ступінь відповідальності заступника, відповідального секретаря та членів ради;

2) Затверджує порядок діяльності ради та призначає в установленому порядку дати проведення засідань ради;

3) Затверджує порядок та план-графік проведення перевірок (моніторингу) ефективності використання коштів спеціального рахунку та фондів енергозбереження місцевих підприємств житлово-комунального господарства;

4) У разі потреби має право вносити зміни до персонального складу ради.

9. Питання щодо організаційно-технічного та іншого забезпечення діяльності Спостережної ради вирішує місцевий орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування.

 

 

ДОДАТОК 2.  Рекомендоване типове Положення про спеціальний рахунок з енергозбереження місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування

 

1. Це типове Положення про спеціальний рахунок з енергозбереження місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування (місцевого фінансового управління, управління житлово-комунального господарства), призначений для фінансування енергозберігаючих заходів на місцевих підприємствах житлово-комунального господарства (далі – спеціальний рахунок з енергозбереження) визначає порядок та правила контролю використання бюджетних коштів на реалізацію енергозберігаючих заходів на місцевих підприємствах житлово-комунального господарства.

2. Спеціальний рахунок з енергозбереження відкривається за рішенням місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування як накопичувальний рахунок бюджету розвитку місцевого бюджету, з метою підвищення ефективності управління коштами місцевого бюджету, що спрямовані на фінансування самоокупних енергозберігаючих заходів на місцевих підприємствах житлово-комунального господарства. Відкриття спеціального рахунку є доцільним, але не обов’язковим елементом запровадження механізмів економічного стимулювання енергозберігаючих заходів на місцевих підприємствах житлово-комунального господарства - достатньо рішення місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування про надання кредиту підприємствам для фінансування енергозберігаючих заходів. В останньому випадку поняття “спеціальний рахунок з енергозбереження” в даному документі необхідно замінити на “кошти для фінансування енергозберігаючих заходів на місцевих підприємствах житлово-комунального господарства”.

3. Джерелами формування спеціального рахунку з енергозбереження є:

1) Видатки за статтею “Капітальні вкладення” бюджету розвитку місцевого бюджету на фінансування енергозберігаючих заході, які включено до місцевої програми розвитку житлово-комунального господарства за рішенням місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування;

2) Відрахування місцевих підприємств житлово-комунального господарства за обумовлену договорами енергоефективного підряду частку фактично підтвердженої економії паливно-енергетичних ресурсів та води, досягнутої на підприємствах внаслідок реалізації енергозберігаючих заходів, які фінансуються з місцевого бюджету.

3) Резерв, що створюється за рахунок коштів, акумульованих на спеціальному рахунку з енергозбереження, і використовується у разі неспроможності місцевих підприємств житлово-комунального господарства вчасно та у повному обсязі виконувати фінансові зобов’язання за договорами енергоефективного підряду.

4. Кошти, що акумулюються (розміщуються) на спеціальному рахунку з енергозбереження, можуть включати кредитні ресурси, відсотки, суми повернення основного боргу та суми економії від реалізації енергозберігаючих заходів.

5. Розпорядником коштів спеціального рахунку з енергозбереження є місцевий орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування (місцеве фінансове управління, управління ЖКГ).

6. Розпорядник спеціального рахунку з енергозбереження у своїй діяльності керується чинним законодавством України, рішеннями та розпорядженнями місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування та Порядком економічного стимулювання реалізації енергозберігаючих заходів на місцевих підприємствах житлово-комунального господарства, що затверджені рішенням цього органу.

7. Фінансування енергозберігаючих заходів з місцевого бюджету здійснюється за принципом зворотної фінансової допомоги з метою стимулювання економічного розвитку комунальної інфраструктури і не передбачає отримання прибутків місцевим органом виконавчої влади, органом місцевого самоврядування. За наявності бюджетних призначень видатки здійснюються тільки при наданні додатка до кошторису – розшифровки.

8. Розпорядник спеціального рахунку з енергозбереження несе відповідальність за управління бюджетними коштами і здійснення контролю у відповідності до вимог, встановлених “Бюджетним кодексом України”.

9. Розпорядник спеціального рахунку з енергозбереження готує та подає на розгляд відповідного місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування бюджетні запити на фінансування енергозберігаючих заходів з відповідними обґрунтуваннями необхідних обсягів бюджетних коштів, пропозиції з яких готує місцева Спостережна рада з енергозбереження.

10. Цільове використання коштів спеціального рахунку з енергозбереження здійснюється розпорядником коштів за погодженням із місцевою Спостережною радою з енергозбереження відповідно до вимог, встановлених Порядком економічного стимулювання реалізації енергозберігаючих заходів на місцевих підприємствах житлово-комунального господарства, іншими відповідними рішеннями місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування.

11. Обсяги, терміни та умови надання й погашення кредитів обумовлюються договорами енергоефективного підряду, які укладаються між відповідним місцевим органом виконавчої влади, органом місцевого самоврядування, місцевими підприємствами житлово-комунального господарства та енергосервісними компаніями, що здійснюють впровадження енергозберігаючих заходів “під ключ”.

12. Кошти зі спеціального рахунку перераховуються безпосередньо на рахунки місцевих підприємств житлово-комунального господарства (поточні або спеціальні, за рішенням місцевої Спостережної ради) і використовуються для фінансування енергозберігаючих заходів, які включено до місцевої програми розвитку житлово-комунального господарства або на виплату відсотків по кредитах, які були видані місцевим підприємствам житлово-комунального господарства для вирішення проблем з енергозбереження.

13. Погашення отриманих кредитів здійснюється місцевими підприємствами житлово-комунального господарства виключно за рахунок отриманої внаслідок реалізації енергозберігаючих заходів економії коштів на оплату паливно-енергетичних ресурсів та води.

14. Не використані у звітному році кошти спеціального рахунку з енергозбереження вилученню не підлягають, а переходять на наступний рік і використовуються за призначенням.

15. Закриття спеціального рахунку з енергозбереження проводиться в установленому законодавством України порядку. Кошти спеціального рахунку, що залишилися після його закриття, підлягають поверненню в місцевий бюджет.

16. Питання щодо організаційно-технічного та іншого забезпечення управління спеціальним рахунком з енергозбереження вирішує голова або заступник голови відповідного місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування.

 

 

ДОДАТОК 3.  Рекомендоване типове Положення про фонд енергозбереження місцевого підприємства житлово-комунального господарства

 

1. Фонд енергозбереження місцевого підприємства житлово-комунального господарства (далі – Фонд енергозбереження) є спеціальним (цільовим) фондом підприємства, призначеним для покриття витрат, пов’язаних з реалізацією енергозберігаючих заходів, передбачених місцевою програмою розвитку житлово-комунального господарства.

2. Фонд енергозбереження утворюється з метою концентрації та підвищення ефективності використання внутрішніх резервів підприємства, коштів місцевих бюджетів та залучених зовнішніх інвестицій на фінансування заходів, пов’язаних з впровадженням енергоефективних технологій, зменшенням витрат і втрат паливно-енергетичних ресурсів та води, поліпшенням якості та надійності житлово-комунальних послуг, зниження їхньої вартості.

3. Фонд енергозбереження створюється на місцевих підприємствах житлово-комунального господарства відповідно до чинного законодавства України, Статуту підприємства, рішень та розпоряджень місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, Порядком економічного стимулювання реалізації енергозберігаючих заходів на місцевих підприємствах житлово-комунального господарства, цього Положення та Положення про Наглядову раду підприємства з енергозбереження, узгоджених з цим органом.

4. Фонд енергозбереження створюється для забезпечення спеціального порядку фінансування та виконання енергозберігаючих заходів, включених до місцевої програми розвитку житлово-комунального господарства та місцевої програми енергозбереження, який передбачає оцінку ефективності використання коштів на всіх стадіях реалізації енергозберігаючих заходів, починаючи з залучення інвестицій, розробки бізнес-планів та закінчуючи досягненням обсягів енергозбереження, вартість яких перевищує вартість реалізації енергозберігаючих заходів.

5. Для зарахування та акумулювання коштів, що надходять на забезпечення виконання енергозберігаючих заходів, включених до місцевої програми розвитку житлово-комунального господарства, та здійснення видатків, за наказом директора місцевого підприємства житлово-комунального господарства здійснюється процедура відкриття спеціального рахунку (або субрахунку) підприємства з енергозбереження у відповідній установі банку.

6. Організаційні, технічні, нормативно-правові, інші відносини з іншими учасниками та посередниками економічного стимулювання реалізації енергозберігаючих заходів на місцевих підприємствах житлово-комунального господарства, що впорядковуються цим Положенням, базуються виключно на договірних засадах та діють протягом терміну реалізації енергозберігаючих заходів.

7. Фонд енергозбереження утворюється на місцевих підприємствах житлово-комунального господарства за наказом керівника підприємства. Створення Фонду енергозбереження потребує внесення змін та/чи доповнень до Статуту підприємства та до рекомендованих типових положень про Фонд енергозбереження місцевого підприємства житлово-комунального господарства та про Наглядову раду підприємства з енергозбереження, яке здійснюється за поданням керівника підприємства до місцевої Спостережної ради з енергозбереження і подальшим рішенням місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, про внесення відповідних змін та/чи доповнень.

8. Організація роботи та управління Фондом енергозбереження місцевого підприємства житлово-комунального господарства здійснюються Наглядовою радою підприємства з енергозбереження в рамках чинного законодавства України, на основі Положення про Фонд енергозбереження даного місцевого підприємства житлово-комунального господарства та Положення про його Наглядову раду, які узгоджено з місцевою Спостережною радою з енергозбереження і місцевим органом виконавчої влади, органом місцевого самоврядування та затверджено наказом керівника підприємства.

9. Очолює Наглядову раду підприємства з енергозбереження керівник підприємства або його заступник за наказом керівника підприємства. Діяльність Наглядової ради підприємства з енергозбереження спрямовується на підвищення ефективності використання активів підприємства та залучення бюджетних коштів і зовнішніх інвестицій, а не на отримання прибутку.

10. Голова та члени Наглядової ради підприємства з енергозбереження є підзвітними і підконтрольними місцевому органу виконавчої влади, місцевого самоврядування та Місцевій Спостережній раді з енергозбереження в межах, обумовлених Порядком економічного стимулювання реалізації енергозберігаючих заходів на місцевих підприємствах житлово-комунального господарства, Положенням про спеціальний рахунок з енергозбереження місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування для фінансування енергозберігаючих заходів на місцевих підприємствах житлово-комунального господарства та Положенням про місцеву Спостережну раду з енергозбереження.

11. Основними завданнями щодо організації роботи та ефективного управління Фондом енергозбереження місцевого підприємства житлово-комунального господарства є:

1) Впровадження спеціального порядку виконання самоокупних енергозберігаючих заходів, який гарантує місцевим підприємствам житлово-комунального господарства, що досягнута економія паливно-енергетичних ресурсів та води буде достатньою, щоб покрити всі витрати на енергозберігаючі заходи;

2) Впровадження спеціального порядку цільового використання коштів спеціального рахунку з енергозбереження, коли отримані внаслідок досягнутої економії паливно-енергетичних ресурсів та води кошти використовуються виключно на повернення інвесторам, в місцевий бюджет, на реалізацію нових енергозберігаючих заходів та преміювання працівників виробничих підрозділів і апарату управління за економію паливно-енергетичних ресурсів та води;

3) Освоєння коштів місцевого бюджету для фінансування енергозберігаючих заходів за принципом зворотної фінансової допомоги, з поверненням коштів бюджету повністю чи частково за рахунок отриманої економії паливно-енергетичних ресурсів та води;

4) Залучення на конкурсних засадах енергосервісних компаній до виконання енергозберігаючих заходів “під ключ”;

5) Впровадження на підприємстві відповідної до міжнародних вимог системи вимірювання та верифікації досягнутої економії паливно-енергетичних ресурсів та води;

6) Створення порядку та здійснення оперативного контролю за відображенням в системі бухгалтерського обліку та фінансової звітності підприємства фактичних витрат на реалізацію кожного з енергозберігаючих заходів, які включено до місцевої програми розвитку житлово-комунального господарства;

7) Введення персоніфікованої відповідальності голови та членів Наглядової ради за надані оцінки ефективності використання власних коштів підприємства і залучених інвестицій, достовірності даних щодо досягнутих результатів економії паливно-енергетичних ресурсів та води на всіх стадіях розробки та реалізації енергозберігаючих заходів;

8) Запровадження енергоефективного підряду та встановлення договірних відносин з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, енергосервісними компаніями, іншими інвесторами для реалізації енергозберігаючих заходів, які включено до місцевої програми розвитку житлово-комунального господарства;

9) Підвищення рівня матеріальної зацікавленості працівників місцевих підприємств житлово-комунального господарства в енергозбереженні і впровадженні нових енергозберігаючих технологій та обладнання.

12. Кошти на виконання завдань Фонду енергозбереження з реалізації енергозберігаючих заходів, включених до місцевої програми розвитку житлово-комунального господарства, формуються за рахунок:

1) Власних коштів підприємства на реалізацію енергозберігаючих заходів в рамках договорів енергоефективного підряду;

2) Коштів спеціального фонду розвитку місцевого бюджету та спеціального рахунку місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування (місцевого фінансового управління, управління ЖКГ) для фінансування енергозберігаючих заходів на місцевих підприємствах житлово-комунального господарства;

3) Залучених інвестиційних коштів енергосервісних компаній та інших посередників (чинних кредитних установ) для фінансування енергозберігаючих заходів;

4) Відрахувань поточних коштів місцевих підприємств житлово-комунального господарства за фактично підтверджену кількість зекономлених паливно-енергетичних ресурсів та води, досягнутих внаслідок реалізації енергозберігаючих заходів;

5) Амортизаційних відрахувань в сумі фінансування заходів з енергозбереження;

6) Залучених внесків спонсорських фондів та фондів технічної допомоги;

7) Інших надходжень, не заборонених законодавством України.

13. Для здійснення крупних інвестиційних енергозберігаючих заходів (місцевого або регіонального значення) місцеві підприємства житлово-комунального господарства мають право об'єднувати на добровільних засадах трудові та матеріальні ресурси власних фондів енергозбереження за галузевим, територіальним та іншими принципами відповідно до чинного законодавства.

14. Кошти Фонду енергозбереження зараховуються на спеціальний рахунок (або субрахунок) підприємства з енергозбереження та використовуються на фінансування енергозберігаючих заходів, які включено до місцевої програми розвитку житлово-комунального господарства та місцевої програми енергозбереження, зокрема на виконання наступних робіт:

1) Проведення енергетичних обстежень (аудитів) та розробку бізнес-планів;

2) Виконання проектно-конструкторських робіт;

3) Закупівлю, постачання, монтаж та введення в експлуатацію енергоефективного обладнання та матеріалів;

4) Оснащення засобами обліку паливно-енергетичних ресурсів та води, контролю та управління енерговикористанням;

5) Належну експлуатацію та ремонт обладнання для визначених енергозберігаючих заходів, моніторинг та верифікацію досягнутого енергозбереження;

6) Погашення зобов’язань, пов’язаних з залученням інвестицій в енергозберігаючі заходи, у тому числі з місцевого бюджету;

7) Здійснення програми модернізації, реструктуризації підприємства, спрямованої на впровадження енергозберігаючих технологій та обладнання (тільки при наявності державної експертизи інноваційних та інвестиційних програм);

8) Розроблення норм споживання паливно-енергетичних ресурсів та води для визначених енергозберігаючих заходів;

9) Матеріальне стимулювання робітників підприємства за наказом керівника місцевого підприємства житлово-комунального господарства, погодженим з місцевою Спостережною радою з енергозбереження, за ефективне використання та економію паливно-енергетичних ресурсів і води, впровадження раціоналізацій;

10) Підготовку та перепідготовку кадрів, безпосередньо пов’язаних з реалізацією енергозберігаючих заходів.

15. Порядок формування та використання коштів спеціального рахунку підприємства з енергозбереження, у тому числі пов’язаних з залученням інвестицій в енергозберігаючі заходи з місцевого бюджету, визначається Наглядовою радою підприємства з енергозбереження відповідно до укладених договорів енергоефективного підряду та погоджується місцевою Спостережною радою з енергозбереження.

16. Оперативний, бухгалтерський і статистичний облік та звітність по коштах спеціального рахунку підприємства з енергозбереження здійснюються за порядком, встановленим рішенням відповідної  місцевої держадміністрації, органу місцевого самоврядування.

17. Контроль за результатами енергозберігаючої діяльності керівника підприємства та Наглядової ради здійснюється місцевою Спостережною радою з енергозбереження відповідно до Порядку економічного стимулювання реалізації енергозберігаючих заходів на місцевих підприємствах житлово-комунального господарства та Положення про місцеву Спостережну раду з енергозбереження.

18. Використання коштів спеціального рахунку підприємства з енергозбереження не за призначенням є підставою для їхнього повного повернення на рахунок.

19. Не використані у звітному році кошти спеціального рахунку підприємства з енергозбереження вилученню не підлягають, а переходять на наступний рік і витрачаються за призначенням.

20. Процедура створення Фонду енергозбереження і відкриття спеціального рахунку підприємства з енергозбереження розпочинається на підприємстві за добровільним рішенням керівника місцевого підприємства житлово-комунального господарства. Після прийняття відповідного рішення щодо створення на підприємстві Фонду енергозбереження керівник підприємства подає на погодження до місцевої Спостережної ради:

1) Проект Положення про Фонд енергозбереження підприємства;

2) Проект Положення про Наглядову раду підприємства з енергозбереження;

3) Персональний склад Наглядової ради підприємства з енергозбереження, порядок проведення її засідань та регламент роботи;

            4) Стратегічну програму розвитку місцевого підприємства житлово-комунального господарства, що визначає:

- конкретні інвестиційні енергозберігаючі заходи (будівництво нових, реконструкція, технічне переобладнання, модернізація діючих об'єктів), термін їх реалізації, обсяги фінансування та розрахунки прогнозної економії від реалізації;

- прогноз фінансових результатів господарської діяльності підприємства та руху грошових коштів на термін реалізації енергозберігаючих заходів, який включає рух коштів від операційної, фінансової та інвестиційної діяльності;

- оцінку можливостей забезпечення фінансування енергозберігаючих заходів власними ресурсами підприємства та визначення потреби в залученні фінансових ресурсів інвесторів та місцевих бюджетів.

21. Розрахунки і звітні дані, що підтверджують економію паливно-енергетичних ресурсів та води, затверджуються керівником місцевого підприємства житлово-комунального господарства після їх оформлення відповідними службами та підрозділами.

            22. Правила та процедура визначення обсягів фактичної та базової економії паливно-енергетичних ресурсів і води та коштів на оплату їх споживання фіксуються у договорі енергоефективного підряду, що підписується усіма сторонами, які беруть участь у реалізації енергозберігаючих заходів.

23. Обсяги базової економії паливно-енергетичних ресурсів і води та коштів на оплату їх споживання, що використовуються при розрахунках з енергосервісними компаніями, іншими підрядниками, інвесторами та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, визначаються з урахуванням змін (технічних, організаційних, інших), які відбуваються протягом терміну реалізації енергозберігаючих заходів і впливають на обсяги та ефективність використання цих ресурсів: зміни обсягів виробленої продукції і робіт; кількість і якість наданих послуг кінцевому споживачеві тощо.

24. Технічні та технологічні нормативи використання паливно-енергетичних ресурсів та води розробляються місцевими підприємствами житлово-комунального господарства та затверджуються відповідними місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування за встановленим порядком.

25. Розрахунки обсягів фактичної та базової економії проводяться енергосервісними компаніями та підрядниками за даними бухгалтерського обліку з використанням допоміжної інформації та даних оперативного обліку в підрозділах місцевих підприємств житлово-комунального господарства. Якщо зміни впливають на фактичне споживання більше ніж на 10%, відповідні зміни мають бути погоджені з усіма зацікавленими сторонами та внесені в договір енергоефективного підряду.

26. Економією паливно-енергетичних ресурсів та води вважаються як їх пряма економія на технологічні потреби, так і економія витрачених на виробництво на місцевих підприємствах житлово-комунального господарства запасних частин, змінного обладнання, комплектуючих виробів тощо.

27. Частку економії коштів за споживання паливно-енергетичних ресурсів та води, яка досягнута на місцевих підприємствах житлово-комунального господарства внаслідок реалізації енергозберігаючих заходів і обумовлена в договорі енергоефективного підряду як повернення до місцевого бюджету, перераховується підприємством на спеціальний рахунок з енергозбереження місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування (місцевого фінансового управління, управління житлово-комунального господарства) для подальшого використання на фінансування енергозберігаючих заходів, які включено до місцевої програми розвитку житлово-комунального господарства.

28. Часткове фінансування обумовленої у договорі енергоефективного підряду суми капіталовкладень, що видаються з місцевого бюджету для реалізації енергозберігаючих заходів, може здійснюватися за рахунок звільнення місцевих підприємств житлово-комунального господарства від місцевих платежів на термін реалізації енергозберігаючих заходів, що здійснюється на підставі рішення місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування та оформлюється змінами до договору енергоефективного підряду.

29. Частка амортизаційних відрахувань місцевих підприємств житлово-комунального господарства в межах 5%, що визначена в договорі енергоефективного підряду, може використовуватися в рахунок погашення кредиту з місцевого бюджету для економічного стимулювання енергозберігаючих заходів.

30. Ліквідація Фонду енергозбереження та спеціального рахунку (або субрахунку) підприємства з енергозбереження проводиться в установленому Статутом підприємства порядку.

 

 

ДОДАТОК 4. Рекомендоване типове Положення про Наглядову раду з енергозбереження місцевого підприємства житлово-комунального господарства

 

            1. Наглядова рада з енергозбереження місцевого підприємства житлово-комунального господарства (далі – Наглядова рада) є колегіальним дорадчим органом управління діяльністю підприємства у сфері енергозбереження.

2. Наглядова рада утворюється за наказом керівника підприємства з метою концентрації внутрішніх трудових і матеріальних резервів місцевого підприємства житлово-комунального господарства та залучення інвестицій в реалізацію енергозберігаючих заходів, спрямованих на впровадження енергоефективних технологій та обладнання, зменшення витрат і втрат паливно-енергетичних ресурсів та води, поліпшення якості та надійності житлово-комунальних послуг.

3. Наглядова рада у своїй діяльності керується чинним законодавством України, Статутом підприємства, рішеннями та розпорядженнями місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, рішеннями місцевої Спостережної ради з енергозбереження, Порядком економічного стимулювання реалізації енергозберігаючих заходів на місцевих підприємствах житлово-комунального господарства, що затверджено рішенням місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, цим Положенням та Положенням про Фонд енергозбереження підприємства, узгоджених з місцевим органом виконавчої влади, органом місцевого самоврядування та затверджених наказом керівника підприємства.

4. Наглядова рада є підзвітною і підконтрольною місцевій Спостережній раді з енергозбереження в межах, обумовлених Порядком економічного стимулювання реалізації енергозберігаючих заходів на місцевих підприємствах житлово-комунального господарства та Положенням про місцеву Спостережну раду з енергозбереження.

5. Основними завданнями Наглядової ради є:

1) Запровадження на місцевих підприємствах житлово-комунального господарства порядку економічного стимулювання енергозберігаючих заходів, що охоплює усі етапи їх реалізації: стратегічне планування, попередній аналіз та ініціація енергозберігаючих заходів, залучення енергосервісної компанії, проведення енергетичних обстежень, укладання договорів енергоефективного підряду, закупівля товарів та послуг, введення в експлуатацію, запровадження системи моніторингу, вимірювання та верифікація досягнутої економії паливно-енергетичних ресурсів та води;

2) Впровадження енергозберігаючих заходів, які базуються на самоокупній та зворотній основі, коли вкладені в їх реалізацію кошти повертаються у фонд енергозбереження місцевого підприємства житлово-комунального господарства та в подальшому використовуються на повернення інвесторам, в місцевий бюджет та на реалізацію нових енергозберігаючих заходів;

3) Створення умов для залучення коштів місцевих бюджетів на фінансування енергозберігаючих заходів, які гарантовано забезпечують економію паливно-енергетичних ресурсів та води, зниження собівартості та підвищення якості наданих споживачеві послуг;

4) Запровадження енергоефективного підряду та встановлення договірних відносин з місцевим органом виконавчої влади, органом місцевого самоврядування, енергосервісною компанією та іншими інвесторами для впровадження самоокупних енергозберігаючих заходів “під ключ”;

5) Здійснення оперативного контролю за відображенням в системі бухгалтерського обліку та фінансової звітності місцевого підприємства житлово-комунального господарства витрат на реалізацію енергозберігаючих заходів, включаючи витрати на паливно-енергетичні ресурси і воду, ремонт та обслуговування обладнання;

6) Сприяння підвищенню рівня матеріальної зацікавленості працівників місцевого підприємства житлово-комунального господарства в енергозбереженні і впровадженні нових енергозберігаючих технологій та обладнання;

7) Проведення роз’яснювальної роботи серед працівників підприємства та населення щодо економічних, екологічних та соціальних переваг енергозбереження, залучення громадськості до вирішення проблем у цій сфері.

               6. Наглядова рада місцевого підприємства житлово-комунального господарства:

               1) Бере безпосередню участь у створенні Фонду енергозбереження на підприємстві, розробляє його Положення та спрямовує діяльність;

               2) Визначає перспективні напрями впровадження енергозберігаючих заходів;

               3) Здійснює техніко-економічну оцінку запропонованих енергозберігаючих заходів та результатів їхньої реалізації;

               4) Розглядає та затверджує поточні плани підприємства у сфері енергозбереження;

               5) Затверджує бізнес-плани запропонованих енергозберігаючих заходів та кандидатури їх відповідальних виконавців;

               6) Приймає участь у проведенні тендерів на виконання енергозберігаючих заходів та обговоренні їх результатів;

               7) Вирішує інші питання діяльності підприємства у сфері енергозбереження.

               7. Наглядова рада відповідає перед керівником підприємства:

               1) За належне функціонування системи вимірювання та верифікації фактично досягнутої економії паливно-енергетичних ресурсів та води від реалізації енергозберігаючих заходів;

               2) За створення порядку та здійснення оперативного контролю за відображенням у системі бухгалтерського обліку та фінансової звітності підприємства витрат на реалізацію енергозберігаючих заходів;

               3) Розробку та подання на його затвердження договорів енергоефективного підряду;

               4) Здійснення контролю та забезпечення умов цільового використання коштів місцевого бюджету та спеціального рахунку підприємства з енергозбереження на виконання енергозберігаючих заходів;

               5) Розробку правил та порядку конкурсного відбору енергосервісних компаній для виконання енергозберігаючих заходів “під ключ”, здійснення конкурсного відбору та визначення підрядників для виконання робіт та надання послуг, необхідних для досягнення цілей і виконання завдань по енергозбереженню.

               8. До компетенції Наглядової ради належить розробка та подання на узгодження до місцевої Спостережної ради з енергозбереження:

               1) Порядку використання коштів спеціального рахунку підприємства з енергозбереження, змін та доповнень до нього;

               2) Програми впровадження енергозберігаючих заходів за рахунок коштів Фонду енергозбереження на наступний рік;

               3) Запитів на фінансування енергозберігаючих заходів з місцевого бюджету;

               4) Пропозицій щодо використання залучених кредитних ресурсів і розподілу отриманої економії від реалізації енергозберігаючих заходів між усіма учасниками (інвесторами);

               5) Договорів енергоефективного підряду на виконання енергозберігаючих заходів та змін, які відбуваються протягом терміну їхньої реалізації;

               6) Щорічних звітів про рух коштів спеціального рахунку підприємства з енергозбереження, використання коштів місцевого бюджету та їх відповідність встановленим призначенням і запланованим результатам економії паливно-енергетичних ресурсів та води.

               9. Наглядова рада має право:

               1) Залучати спеціалістів структурних підрозділів підприємства для розгляду питань, що належать до її компетенції;

               2) Одержувати в установленому порядку від місцевої Спостережної ради з енергозбереження інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань.

               10. Структура Наглядової ради та прийняття рішень:

               1) До складу Наглядової ради входять її голова (керівник підприємства або його заступник, за посадою), заступник голови та представники відповідних служб і підрозділів підприємства: головного інженера, головного енергетика, бухгалтерії, планово-економічного та виробничо-технічного відділів. Персональний склад Наглядової ради за погодженням місцевої Спостережної ради з енергозбереження призначає керівник підприємства. Він же призначає заступника голови з числа членів ради;

               2) З метою представництва інтересів трудового колективу до складу Наглядової ради може входити керівник (або представник) первинної профспілкової організації підприємства (за згодою);

               3) Головує на засіданнях Наглядової ради її голова, а у разі його відсутності – заступник голови. Засідання ради є правомочним, якщо на ньому присутня більшість її складу. Рішення ради приймаються більшістю голосів її персонального складу і оформлюються протоколом, який підписується головуючим. За умови рівності голосів вирішальним є голос головуючого;

               4) Рішення Наглядової ради, прийняті у межах її компетенції, є обов'язковими для розгляду Місцевої спостережної ради з енергозбереження та керівництва підприємства;

               5) Засідання Наглядової ради проводяться по мірі необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Позачергові засідання скликаються за ініціативою голови або більшості членів ради.

               11. Голова Наглядової ради:

               1) Здійснює керівництво поточними коштами спеціального рахунку підприємства з енергозбереження, несе персональну відповідальність за виконання покладених на неї завдань, визначає функції та ступінь відповідальності заступника і членів ради;

               2) Затверджує порядок діяльності ради та призначає в установленому порядку дати проведення засідань;

               3) Організовує подання на розгляд ради проектів (бізнес-планів) енергозберігаючих заходів, несе персональну відповідальність за результати їх оцінки та впровадження;

               4) Подає на затвердження керівникові підприємства договори енергоефективного підряду;

               5) Затверджує запити на використання коштів спеціального рахунку підприємства з енергозбереження та забезпечує контроль за проведенням тендерів на закупівлю необхідних товарів та послуг, облік та моніторинг енергозберігаючих заходів, що впроваджуються;

               6) Затверджує техніко-економічні пропозиції енергосервісних компаній щодо гарантованих обсягів економії паливно-енергетичних ресурсів і води та розподілу економії коштів від реалізації енергозберігаючих заходів;

               7) Затверджує пропозиції енергосервісних компаній щодо внесення в договори змін, які відбуваються протягом терміну реалізації енергозберігаючих заходів;

               8) Здійснює контроль за своєчасними розрахунками з місцевим бюджетом, енергосервісними компаніями, іншими інвесторами, узгоджує порядок та обсяги надходжень і видатків спеціального рахунку підприємства, здійснює моніторинг за їх цільовим використанням;

               9) Організовує підготовку середньострокових стратегічних планів (програм) по виконанню енергозберігаючих заходів за рахунок Фонду;

               10) Здійснює розробку та запровадження системи матеріального стимулювання працівників підприємства за реалізацію енергозберігаючих заходів і забезпечення економії паливно-енергетичних ресурсів та води протягом всього терміну реалізації енергозберігаючих заходів;

               11) Подає на розгляд та затвердження Наглядової ради щоквартальні та щорічні звіти про рух коштів спеціального рахунку підприємства та показники ефективності їх використання;

               12) Взаємодіє з місцевою Спостережною радою з енергозбереження, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування з питань, що належать до компетенції Наглядової ради;

               13) У разі потреби має право вносити зміни до персонального складу ради.

               12. Служба головного інженера місцевого підприємства житлово-комунального господарства відповідає за:

               1) Впровадження на підприємстві системи вимірювання та верифікації економії паливно-енергетичних ресурсів та води;

               2) Підготовку та подання на розгляд Наглядової ради пропозицій щодо пріоритетних напрямків реалізації енергозберігаючих заходів на підприємстві;

               3) Розробку критеріїв відбору та проведення фінансово-економічної оцінки пріоритетності інвестицій спільно з представниками служби головного енергетика, планово-економічного і виробничо-технічного відділів та бухгалтерії;

               4) Залучення на конкурсних засадах енергосервісних компаній до розробки і виконання енергозберігаючих заходів “під ключ” та забезпечення відповідності проведення тендерів до законодавства України;

               5) Огляд та оцінку пропозицій, поданих на тендер, перевірку врахування альтернативних технологій і проектів;

               6) Аналіз техніко-економічної ефективності запропонованих до реалізації енергозберігаючих заходів.

               7) Підготовку та узгодження з енергосервісними компаніями техніко-економічних пропозицій щодо гарантованих обсягів економії паливно-енергетичних ресурсів і води та розподілу економії коштів від реалізації енергозберігаючих заходів;

               8) Підготовку та узгодження з енергосервісними компаніями пропозицій щодо внесення в договори змін, які відбуваються протягом терміну реалізації енергозберігаючих заходів;

               9) Забезпечення закупівлі товарів і послуг на тендерній основі з належною увагою до вимог економії та ефективності;

               10) Моніторинг виконання та підготовку звітів про хід реалізації енергозберігаючих заходів та досягнутий рівень економії паливно-енергетичних ресурсів і води.

               13. Служба головного енергетика місцевого підприємства житлово-комунального господарства відповідає за:

               1) Підготовку та подання на розгляд Наглядової ради пропозицій щодо пріоритетних напрямків економії паливно-енергетичних ресурсів та води;

               2) Розробку критеріїв оцінки пріоритетності інвестицій з врахуванням альтернативних технологій і проектів;

               3) Проведення енергетичних обстежень та оцінку достовірності отриманих результатів;

               4) Подання пропозицій щодо закупівлі товарів і послуг з належною увагою до вимог економії та ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів та води;

               5) Вимірювання та верифікацію фактично досягнутих обсягів споживання паливно-енергетичних ресурси та води;

               6) Проведення розрахунків економії паливно-енергетичних ресурсів і води та коштів на оплату їх споживання за даними бухгалтерської звітності з використанням допоміжної інформації та даних оперативного обліку в підрозділах підприємства;

               7) Подання на розгляд та затвердження Наглядової ради розрахунків та вимірюваних даних про реалізацію енергозберігаючих заходів, фактичні умови, обсяги споживання та економію паливно-енергетичних ресурсів і води у формі, погодженій зі службою головного інженера, планово-економічним і виробничо-технічним відділами та бухгалтерією.

               14. Планово-економічний та виробничо-технічний відділи місцевого підприємства житлово-комунального господарства несуть відповідальність за:

               1) Розрахунки впливу запровадження енергозберігаючих заходів на зниження собівартості та підвищення якості наданих населенню послуг (спільно зі службами головного інженера і головного енергетика та бухгалтерією);

               2) Проведення техніко-економічного аналізу ефективності використання власного та залученого капіталу на впровадження енергозберігаючих заходів;

               3) Розробку та запровадження прозорої системи матеріального стимулювання працівників підприємства за реалізацію енергозберігаючих технологій та забезпечення економії паливно-енергетичних ресурсів і води протягом всього терміну реалізації енергозберігаючих заходів.

               15. Бухгалтерія місцевого підприємства житлово-комунального господарства спільно з іншими службами підприємства приймає безпосередню участь у проведені аналізу результатів господарської та фінансової діяльності підприємства, пов’язаної з впровадженням енергозберігаючих заходів, за формою, що встановлюється Наглядовою радою за погодженням місцевої Спостережної ради з енергозбереження.

               16. Питання щодо організаційно-технічного та іншого забезпечення діяльності Наглядової ради підприємства з енергозбереження вирішує керівник підприємства.

 

 

 

ДОДАТОК 5. Рекомендації до місцевої програми економічного стимулювання реалізації енергозберігаючих заходів на підприємствах житлово-комунального господарства

 

Цей документ є проектом місцевої програми, в якому наведено напрями, головні етапи та завдання щодо запровадження порядку економічного стимулювання реалізації енергозберігаючих заходів на місцевих підприємствах житлово-комунального господарства.

 

Напрям 1. Проведення організаційно-методичних заходів з економічного стимулювання енергозбереження

 

п/п

Завдання

1

Створити тимчасову місцеву комісію з вивчення та аналізу типового Порядку економічного стимулювання реалізації енергозберігаючих заходів на місцевих підприємствах житлово-комунального господарства

2

Опрацювати типовий Порядок, адаптувати його до місцевих умов та підготувати до розгляду на засіданні (сесії) місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування

3

Затвердити місцевий Порядок економічного стимулювання реалізації енергозберігаючих заходів на місцевих підприємствах житлово-комунального господарства рішенням відповідного місцевого органу

4

Створити місцеву Спостережну раду з енергозбереження, провести установче засідання ради, розробити та затвердити план-графік її роботи

5

Розробити за допомогою місцевої Спостережної ради з енергозбереження та ухвалити рішенням відповідного місцевого органу:

- Положення про місцеву Спостережну раду з енергозбереження;

- Положення про спеціальний рахунок з енергозбереження відповідного місцевого органу (місцевого фінансового управління чи управління житлово-комунального господарства);

- Типове Положення про фонд енергозбереження місцевого підприємства житлово-комунального господарства;

- Типове Положення про наглядову раду фонду енергозбереження місцевого підприємства житлово-комунального господарства;

- Зміни до статутів місцевих підприємств житлово-комунального господарства щодо створення фондів енергозбереження на цих підприємствах (у разі необхідності)

6

Створити наглядові ради фондів енергозбереження на місцевих підприємствах житлово-комунального господарства, розробити порядок та регламент їх роботи, у тому числі затвердити власні:

- Положення про фонд енергозбереження даного місцевого підприємства житлово-комунального господарства;

- Положення про наглядову раду цього фонду

7

Розробити за допомогою наглядових рад фондів енергозбереження місцевих підприємств житлово-комунального господарства та місцевої Спостережної ради та ухвалити рішенням відповідного місцевого органу рекомендації щодо розрахунку економії паливно-енергетичних ресурсів і води та її відображення в системі бухгалтерського обліку та фінансової звітності місцевого підприємства житлово-комунального господарства

8

Вирішити питання про доцільність створення місцевої (муніципальної) енергосервісної компанії та/або місцевого спеціального рахунку з енергозбереження

9

Доопрацювати статут та установчий договір місцевої (муніципальної) енергосервісної компанії, заснувати власну чи залучити зі сторони енергосервісну компанію на умовах договору енергоефективного підряду, лізингу

10

За ініціативою місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування розробити та затвердити програму реформування та розвитку житлово-комунального господарства даної територіальної одиниці, де визначити енергозберігаючі заходи, подати програму спільно з Міністерством будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства (Мінбуд) на затвердження уряду з метою отримання фінансування на умовах співфінансування

 

Напрям 2. Вдосконалення порядку фінансування енергозберігаючих заходів на місцевих підприємствах житлово-комунального господарства

п/п

Завдання

1

Відкрити спеціальний рахунок з енергозбереження місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування (місцевого фінансового управління чи управління житлово-комунального господарства), формалізувати процедуру та порядок діяльності розпорядника коштів

2

Відкрити субрахунки на поточних рахунках або спеціальні рахунки фондів енергозбереження місцевих підприємств житлово-комунального господарства (у разі необхідності затвердити спеціальний порядок використання поточних рахунків підприємств для фінансування енергозберігаючих заходів)

3

Розробити та затвердити місцевою Спостережною радою:

- Порядок подання підприємствами запитів на фінансування енергозберігаючих заходів з місцевого бюджету;

- Порядок та правила здійснення експертизи запитів підприємств;

- Порядок та форми звітності підприємств за використання коштів місцевого бюджету та фондів енергозбереження

4

Розробити та подати на розгляд місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування пропозиції місцевих підприємств житлово-комунального господарства щодо фінансування енергозберігаючих заходів з місцевого бюджету.

5

Підготувати та подати на розгляд місцевої податкової інспекції листа щодо запровадження порядку економічного стимулювання реалізації енергозберігаючих заходів на місцевих підприємствах житлово-комунального господарства

6

Підготувати пропозиції до Мінбуду як органу управління галузевої програми енергозбереження на 2006-2010 роки та її замовника на державному рівні щодо продовження відпрацьовування з Мінекономіки і Мінфіном питань щодо включення до державного бюджету України на наступний бюджетний період видатків на реалізацію конкретних енергозберігаючих заходів місцевої програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства

 

Напрям 3. Запровадження на місцевих підприємствах житлово-комунального господарства спеціального економічного порядку реалізації енергозберігаючих заходів

п/п

Завдання

1

Етап стратегічного планування:

- узагальнити сучасний досвід реалізації енергозберігаючих заходів у муніципальній сфері в Україні та країнах близького та далекого зарубіжжя;

- виконати попередній аналіз фінансового та технічного стану місцевих підприємств житлово-комунального господарства та результатів їх господарської діяльності за два-три попередніх роки;

- надати попередню оцінку кредитоспроможності підприємств;

- визначити перелік стратегічних завдань розвитку підприємств з енергозбереження на два-три наступних роки

2

Етап попереднього аналізу та ініціації:

- створити наказом по кожному підприємству відповідальної за кінцевий результат робочої групи з реалізації завдань;

- вибрати кращу муніципальну практику для впровадження на підприємстві;

- провести рамкове (попереднє) енергетичне обстеження для попереднього обґрунтування (селекції) потенційно привабливих енергозберігаючих заходів;

- розробити попередні техніко-економічні пропозиції (бізнес-плани) енергозберігаючих заходів, прийнятних з точки зору прогнозних результатів господарської діяльності підприємства на два-три наступних роки;

- розробити бізнес-схему залучення бюджетів усіх рівнів, потенційних інвесторів та спонсорів до фінансування відібраних енергозберігаючих заходів;

- розробити порядок гарантованого повернення коштів, що планується залучати

3

Етап залучення енергосервісних компаній на конкурсних засадах до виконання енергозберігаючих заходів “під ключ”:

- провести публічну консультативну нараду (конференцію з залученням громадськості) для гласного обговорення та уточнення потреби, мети та умов виконання енергозберігаючих заходів;

- розробити бізнес-схему фінансування енергозберігаючих заходів кількома сторонами та підтвердити її життєздатність укладеними угодами про наміри між усіма сторонами, що виявили згоду на фінансування або спонсорування енергозберігаючих заходів;

- розробити кваліфікаційні вимоги або запит пропозицій до учасників тендеру на розробку проектів і впровадження комплексу послуг “під ключ”;

- провести тендери;

- провести переговори з потенційними претендентами на перемогу та підписати з переможцем тендеру проектного договору на проведення енергетичного обстеження інвестиційного класу, розробку та обґрунтування реалізації енергозберігаючих заходів

4

Етап інвестиційного енергетичного обстеження та детального аналізу енергозберігаючих заходів:

- виконати детальний аналіз фінансових, юридичних та технічних аспектів господарської діяльності місцевих підприємств житлово-комунального господарства з залученням енергосервісних компаній, незалежних фахівців та аудиторських компаній;

- провести з залученням фахівців енергосервісних компаній та підприємства енергетичне обстеження інвестиційного класу;

- виявити енергозберігаючі заходи, що фізично реалізуються, ідентифікувати основні ризики й їх можливі наслідки;

- визначити пріоритети та обґрунтувати відібрані до реалізації енергозберігаючі заходи;

- розробити проектно-конструкторську документацію на енергозберігаючі заходи, що призначені для першочергового впровадження;

- забезпечити оснащення енергозберігаючих заходів, у тому числі житлового фонду, що входить до сфери впливу проекту, засобами обліку та регулювання споживання паливно-енергетичних ресурсів і води;

- затвердити чи переглянути у встановленому порядку норми витрат паливно-енергетичних ресурсів та води, передбачивши зниження їх питомого споживання не менше трьох відсотків щорічно

5

Етап укладання пакета договорів між місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, місцевими підприємствами житлово-комунального господарства та енергосервісними компаніями:

- розробити за допомогою енергосервісних компаній, інших постачальників енергоефективного устаткування та послуг план вимірювання та верифікації енергозбереження;

- укласти відповідні договори, у першу чергу договір енергоефективного підряду, що гарантує виконання енергосервісними компаніями, іншими постачальниками, місцевими підприємствами житлово-комунального господарства, підрядниками та місцевим органом виконавчої влади, органом місцевого самоврядування своїх зобов’язань, а також інші за необхідністю контракти, наприклад контракт товарного кредиту чи лізингу та договір застави

6

Етап закупівлі товарів та послуг на конкурсних засадах:

- підготувати відповідні документи та провести тендери на закупівлю необхідного устаткування, товарів та послуг;

- обговорити та підписати відповідні договори з постачальниками та субпідрядниками

7

Етап реалізації енергозберігаючих заходів “під ключ” і передача прав власності:

- виконати монтаж та введення в експлуатацію енергозберігаючого устаткування;

- провести приймально-здавальні випробування;

- здійснити поступову передачу місцевим підприємствам житлово-комунального господарства прав власності на устаткування і товари, що закуплено за кошти енергосервісних компаній та інших інвесторів

8

Етап запровадження системи моніторингу, вимірювання та верифікації досягнутої економії паливно-енергетичних ресурсів і води та коштів на їх споживання:

- забезпечити систему моніторингу, вимірювання та верифікації необхідним обладнанням та кадрами;

- забезпечити необхідну нормативно-технічну підтримку повернення залучених кредитів;

- створити систему оперативного контролю за виконанням зобов’язань, обумовлених договорами

 

Напрям 4. Розробка та реалізація на місцевих підприємствах житлово-комунального господарства плану вимірювання та верифікації енергозберігаючих заходів

п/п

Завдання

1

Виділити енергозберігаючі заходи як об’єкт окремого обліку економії паливно-енергетичних ресурсів і води (провести межу). Виконати аналіз можливих наслідків від впровадження енергозберігаючих заходів на інші об’єкти за цією межею

2

Визначити базові умови об’єкта, які включають: характеристики обладнання/ системи, базове споживання паливно-енергетичних ресурсів та води (і кошти) й чинники, які впливають на базове споживання паливно-енергетичних ресурсів та води

3

Розробити та затвердити специфікацію вимірювального обладнання, включаючи перелік точок, в яких будуть проводитись вимірювання, та графіки проведення вимірювань. встановити обладнання, необхідне для проведення вимірювань

4

Визначити шляхом вимірювання (та/або розрахунків за домовленістю з енергосервісними компаніями) та узгодити з усіма сторонами, що фінансують енергозберігаючі заходи, тривалість базового року (періоду), базові умови та базові параметри енергоспоживання за цей період

5

Виконати прогноз та ідентифікувати можливі умови та параметри після інсталяційного періоду, розробити порядок та правила врахування можливих змін по відношенню до базових параметрів та умов

6

Розробити план-графік та регулярно проводити періодичні перевірки встановленого енергозберігаючого обладнання та режимів його роботи

7

Розробити та узгодити з зацікавленими сторонами перелік та типові форми звітності. Затвердити окремим документом методику співставлення енергоспоживання за до- та після інсталяційні періоди

8

Включити план-графік проведення перевірок в договір енергоефективного підряду та оформлювати результати вимірювань окремими протоколами

9

Оформити план вимірювання та верифікації у виді окремого документу, узгодженого з місцевою Спостережною радою з енергозбереження та енергосервісними компаніями

10

Включити витрати на визначення та реалізацію плану вимірювання та верифікації в договір енергоефективного підряду

 

Напрям 5. Розробка та запровадження правил та порядку розрахунків досягнутої економії паливно-енергетичних ресурсів і води та її відображення в системі бухгалтерського обліку та фінансової звітності місцевих підприємств житлово-комунального господарства

п/п

Завдання

1

Розробити та затвердити:

- форми первинних документів, звітності і контролю господарських операцій з реалізації енергозберігаючих заходів;

- правила документообороту і технологію обробки облікової інформації;

- питомі норми витрат паливно-енергетичних ресурсів.

2

Встановити наказом по підприємству персональну відповідальність посадових осіб:

- за проведення розрахунків та подання звітних даних, які підтверджують економію паливно-енергетичних ресурсів і води та коштів на оплату їх споживання;

- за організацію відповідного обліку енергозберігаючих заходів та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій з реалізації енергозберігаючих заходів у первинних документах;

- за збереження оброблених документів, регістрів і звітності

3

Розробити та затвердити порядок урахування змін характеристик та перевірки заходів з енергозбереження, який включає й порядок проведення вимірювань і верифікації досягнутої економії та процедуру внесення змін у договори енергоефективного підряду

4

Запровадити на підприємстві систему матеріального стимулювання трудових колективів та окремих працівників за впровадження енергозберігаючих заходів

 

Напрям 6. Перелік енергозберігаючих заходів, запланованих для розробки та запровадження на коротко, - та середньострокову перспективу

 

п/п

Назва енергозберігаючого

заходу,

підприємство

Вартість енергозберігаючих заходів, тис.грн

Термін окупн. проекту, по роках

Потен-ціал

енерго-

збереж.,

т.у.п

Власні кошти підприємства, тис.грн

Кошти інвес-торів, тис.грн

Кошти місце-вого бюдж., тис.грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом:

 

 

 

 

 

 

 
Содержание